kurs na relacje

logo kurs na relacje

Dla dyrektora, czyli dlaczego i jak rozmawiać z kadrą o wartościach

Scenariusze zajęć

Scenariusz rady pedagogicznej

Temat: Edukacja to relacja. Relacja to komunikacja.

Czas: 120 minut (+ ewentualne rozszerzenie o dodatkowe 90 min.)

Cel: Przypomnienie nauczycielom, jakie są funkcje szkoły. Zwiększenie wśród nauczycieli świadomości tego, jakie postawy dotyczące wychowywania młodzieży są im bliskie. Poszukanie odpowiedzi na pytania, jakie cechy powinien mieć wychowawca klasy. Uświadomienie nauczycielom, jakie działania po stronie szkoły przekładają się na większą efektywność dydaktyczno-wychowawczą.

 • metody
  1. dyskusja
  2. mini wykład
 • formy
  1. indywidualna
  2. grupowa
  3. zespołowa

uwagi organizacyjne

Zaproś kadrę pedagogiczną do zajęcia miejsc w kręgu - ważne, aby także przestrzeń sygnalizowała, że wszyscy jesteście tak samo ważni i potrzebni, bo jesteście jednym zespołem. Zadawaj dużo pytań otwartych, zachęcaj do generowania pomysłów, nie narzucaj swojego zdania, słuchaj, upewniaj się, czy dobrze rozumiesz, dbaj o to, aby sformułowania były dla wszystkich jasne i jak najbardziej konkretne.

 1. Faza wstępna [20 min]
  • Przywitaj się z wychowawcami. Wewnątrz kręgu rozłóż cytaty poświęcone edukacji (załącznik nr 1). Poproś, aby każdy nauczycieli wybrał jedno, które jest mu bliskie. Ty też to zrób. Następnie odczytajcie cytaty i uzasadnijcie swój wybór.
  • Wyjaśnij cel spotkania nawiązując do wykonanego ćwiczenia.
 2. Faza realizacyjna [120 min]
  • Podziel nauczycieli na kilkuosobowe grupy (najlepiej zastosuj dobór losowy). Poproś, aby zastanowili się, po co jest wychowawca, jaką ma rolę i jakie są jego zadania z tym związane. Swoje wnioski nauczyciele zapisują na samoprzylepnych karteczkach lub na flipcharcie. W tym ćwiczeniu nauczyciele powinni przede wszystkim odwołać się do swojej misji, tożsamości i przekonań, równie istotna będzie praktyka.
  • Zachęć nauczycieli do przedstawienia efektów swojej pracy. Twoją rolą powinno być zadbanie o jasność przekazu, upewnienie się, czy dobrze rozumiesz wychowawców: zadawaj pytania służące klaryfikacji i doprecyzowaniu, np. czy dobrze zrozumiałem/am, że? Jak mam to rozumieć? Czy możesz powiedzieć więcej na ten temat?
  • Podsumuj ćwiczenie zwracając uwagę na konieczność budowania kompetencji miękkich uczniów oraz wzmacnianie relacji. Nauczyciele powinni usłyszeć od Ciebie jako lidera organizacji, że na efektywność edukacyjną bardzo duży wpływ mają relację z nauczycielem. Nie jest to tylko hasło, ale wniosek z badań prof. Hattiego. Nawiąż również do prawa oświatowego - wskaż zadania nauczycieli w kontekście działań wychowawczych. Zrób to w szczególności, jeśli nauczyciele będą podważać konieczność realizacji tego rodzaju działań. Możesz skorzystać z materiałów z Załącznika nr 2.
  • Nauczyciele są już świadomi roli i konieczności prowadzenia działań wychowawczych. Czas, aby zastanowili się, jak powinny wyglądać godziny wychowawcze oraz zebrania z rodzicami. Poproś ich, aby w grupach (najlepiej w podziale według poziomu oddziałów, których są wychowawcami) udzielili odpowiedzi na pytania zawarte w Przemyśleniach (załącznik nr 3).
  • Nauczyciele prezentują wyniki swojej pracy. Zacznij rozmowę na ten temat. Twoją rolą powinno być zadbanie o jasność przekazu, upewnienie się, czy dobrze rozumiesz wychowawców. Masz prawo dodawać komentarze istotne z Twojego punktu widzenia.
  • Jako lider organizacji poproś, aby nauczyciele zastanowili się, czego potrzebują, aby takie godziny wychowawcze i zebrania prowadzić. Możesz tę aktywność poprowadzić na forum rady lub jako pracę w grupach. Zbierz informację zwrotną, porozmawiajcie o tym.
  • Podsumuj stwierdzając, że celem jest zwrócenie większej uwagi na budowanie relacji z uczniami i rodzicami, głównie poprzez rozwijanie ich kompetencji społecznych. Zachęć nauczycieli (lub wprost wskaż to jako obowiązek) do zaplanowania aktywności w ramach zajęć z wychowawcą oraz zebrań z rodzicami. W tym celu nauczyciele mogą skorzystać z pakietu materiałów “Kurs na relacje”.
  • Zwróć uwagę, że doskonalenie umiejętności budowania relacji wymaga od każdego namysłu nad sobą i swoim rozwojem. Nauczyciele mają pod tym względem z jednej strony wachlarz możliwości pracy w interakcji z innymi (kursy, szkolenia, współpraca w radzie pedagogicznej, awans zawodowy), a z drugiej strony ich zawód polega na samodzielnej pracy, przez co łatwo można poczuć się osamotnionym i zniechęconym do podejmowania dodatkowych działań. W związku z tym zachęcasz do współpracy, ale również do systematycznej autorefleksji. W tym celu omów “model cebuli” Freda Korthagena (więcej informacji znajdziesz w module: wiedza).
  • Nauczyciele samodzielnie wypełniają pytania do autorefleksji (załącznik nr 3). Poinformuj ich, że będą one stanowiły podstawę do sprawowania nadzoru pedagogicznego w formie wspomagania i kontroli. Jeżeli w radzie panuje atmosfera rzeczywistej współpracy i bezpieczeństwa, to możesz poprosić nauczycieli o omówienie w parach lub na forum swoich odpowiedzi.
 3. Faza podsumowująca [10 min]
  • Usiądźcie w kręgu. Poproś, aby każdy nauczyciel powiedział, co dał mu ten warsztat.
  • Na koniec zadeklaruj swoje wsparcie dla nauczycieli w budowaniu relacji z uczniami i rodzicami.

ikona załącznikaZałącznik nr 1 Cytaty ikona załącznikaZałącznik nr 2 Badania J. Hattiego ikona załącznikaZałącznik nr 3 Przemyślenia ikona załącznikaZałącznik nr 4 Karta autorefleksji - mój rozwój